برگه نخست > گالری فرش

گالری تصوير
فرش و دكوراسيون- Chaharmal & Bakhtiari Carpet-CO-1

اندازه فرش: 220x320
تعداد خفت در عرض: 1000
تعداد تپ در طول:
کد طرح: A-123-01
رجشمار: 30
نوع گره: lمتقارن
فرش يلمه

اندازه فرش:
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح:
رجشمار:
نوع گره:
يلمه
History of Bakhtiari Rugs

اندازه فرش:
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح:
رجشمار:
نوع گره:
فرش هاي خشتي-Garden Carpet Bakhtiari

اندازه فرش: 220ط320
تعداد خفت در عرض: 1000
تعداد تپ در طول:
کد طرح: B-160-01
رجشمار: 33
نوع گره: متقارن
فرش خشت چالش تر اين نمونه از فرشهاي منطقه چهارمحال و بختياري كه در چالش تر ، مركز قديم ولايتي شهركرد در دوره قاجاريه و قبل از آن در 5 كيلومتري شهركرد توليد و بافته مي شود داراي بهترين و باكيفيت ترين نمونه هاي قديمي فرش منطقه بوده و هنوز هم هست . در حال حاضر در اكثر مناطق بخش مركزي شهركرد شامل شهر ها و روستا ها با كيفيت قابل قبول توليد مي شود .
خشت آذين- شلمزار

اندازه فرش: 80 - 400 cm
تعداد خفت در عرض: 400 - 2000 pix
تعداد تپ در طول:
کد طرح: B-121=B122
رجشمار: 30- 6/5 cm
نوع گره: متقارن- تركي
خشت آذين - كه در منطقه به نام خشت شلمزار شناخته مي شود داراي گونه هاي مختلف فرش خشتي است و در منطقه وسيعي بين شلمزار اردل و بروجن توليد مي شده است و درحال حاضر با تغييراتي توليد مي شود . اين نمونه در تمامي ابعاد استاندارد و متعارف در رجشمار 25 الي 30 توليد مي شود . رنگرزي در 80 درصد موارد طبيعي و گياهي است . تعداد رنگ بكار رفته از 20 رنگ تجاوز نمي كند .
خشت گل پتو ( خشت پانيذ )-Paniz Carpet

اندازه فرش: تمام ابعاد استاندارد
تعداد خفت در عرض: 400 الي 2200
تعداد تپ در طول:
کد طرح: انواع
رجشمار: 30 الي 35
نوع گره: متقارن ( تركي)
خشت گل پتو نمونه اي جديد از نقشه هاي گل پتويي است كه قبلا به صورت يك پود و درشت باف در منطقه فرادنبه و سفيد دشت بروجن توليد مي شد . در حال حاضر اين نمونه فرشها با الهام از فرشهاي قديم ولي رنگ بندي و تركيب بندي متفاوت در اكثر مناطق استان توليد مي شود .پيشگام و توليد كنندگان اوليه اين فرش تعاوني فرش روستايي شهركرد مي باشد .
خشت شيدا ( خشت گل و مرغ )-Bakhtiari Carpet-Sheida

اندازه فرش: تمامي ابعاد
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول: 400 الي 2200
کد طرح: B-138
رجشمار: 30 الي 35
نوع گره: متقارن ( تركي)
خشت شيدا نمونه اي خاص و جديد از فرشهاي خشتي استان است كه باتوجه به ابتكار و سليقه بازار توليد و مورد استقبال است .
قاب سرو و كاج - چالش تري - Bakhtiari Carpet-

اندازه فرش: تمامي ابعاد
تعداد خفت در عرض: 400 الي 2500
تعداد تپ در طول: Bakhtiari Carpet
کد طرح: A-146
رجشمار: 25 الي 35
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
قاب سرو وكاج از نمونه فرشهاي سنتي و مورد توجه توليدي در منطقه بوده و هممچنان مورد علاقه خريداران فرش مي باشد . اين نمونه فرش با الكو برداري از مفاهيم ايراني باغي و بهار و پاييز طراحي و توليد شده است .
قاب سماوري

اندازه فرش: تمامي ابعاد
تعداد خفت در عرض: تمامي بعاد
تعداد تپ در طول:
کد طرح:
رجشمار: 25 الي 35
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
اين نمونه فرش در اكثر مناطق استان بافته مي شده و لي مهمترين نمونه آن در چالش تر توليد مي شده است . در حال حاضز نيز توليد آن مورد قبول و پسند بازار داخاي و خارجي مي باشد .
لچك ترنج چالش تري و لچك ترنج كلاسيك- Bakhtiari Carpet

اندازه فرش: تمامي ابعاد
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح: A-138
رجشمار: 25 الي 35
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
اين نمونه فرش بر اساس الگوهاي كلاسيك فرش بر مبناي طرحهاي شاه عباسي و اسليمي در تكيب با گلهاي فرنگ و گل رز طراحي و توليد مي شده و در منطقه چالش تر و شهركرد رونق و رواج فراواني داشته است . در حال حاضر نيز يكي از نمونه هاي جالب توجه و مورد قبول بسياري از خريداران داخلي و خارجي مي باشد . اين نمونه در اكثر ابعاد توليد مي گردد . تعداد رنگ بكار رفته 20 الي 25 رنگ . گره متقارن ( تركي ) دو پود 80 درصد توليد را شامل مي گردد . يك پود آن نيز به ميزان 20 % توليد مي شود .
قاب شيدا(قاب گلفرنگ)- Bakhtiari Carpet-Sheida-

اندازه فرش: تمامي ابعاد
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح: A-183
رجشمار: 25 الي 35
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
بايد گفت اين فرش با الكوي قاب سماوري مطابقت دارد و لي داراي تركيب بندي و عناصر متفاوتي است و ويژگيهاي منحصر به فرد در رنگ وطرح آن را متمايز مي كند و طرفداران بسياري دارد . در تمامي ابعاد استاندارد توليد مي شود . رجشمار 25 الي 35 - 25 رنگ گره متقارن دوپود
قاليهاي گلداني

اندازه فرش: كوچك پارچه
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح: A-167
رجشمار: 25 الي 35
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
ابعاد ذرع و نيم تا پرده اي
قاليهاي گل پتو

اندازه فرش: تمامي ابعاد
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح: A-142
رجشمار: 25 الي 35
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
فرشهاي گل پتويي در گذشته در منطقه فرادنبه و سفيد دشت بروجن به صورت تخت باف و يك پود توليد مي شدند و لي اكنون در منطقه شهركرد نيز به صورت دو پود و با تعداد رنگ بيشتر با كيفيت بالاتري و با رجشمار 30 الي 35 توليد مي شوند . همچنان طرفداران خود را دارند .تقاضاي بازار به آن كم نشده است ./ در تمامي ابعاد توليد مي شود . 2 پو و يك پود 25 الي 35 رج 20 رنگ متقارن(تركي)
لچك ترنج شلمزار

اندازه فرش: ذرع و نيم و قاليچه
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح: A-121
رجشمار: 25 الي 30
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
فرش منطقه شلمزار از معروفيت و اعتبار خاصي در گذشته و حال برخوردار است و در زمره نمونه هاي خاص و قابل قبول در بين خريداران فرش منطقه قرار دارد . همچنان كه كيفيت گذشته خود را تاكنون حفظ نموده از لحاظ دوام واستحكام هم رديف فرشهاي چالش تر قرار مي گيرد . بيشتر توليدات اين منطقه در ابعاد كوچك پاچه تا 6 متري توليد مي شود و ابعاد بزرگ پارچه به ندرت توليد مي گردد . رجشمار معمول 25 است . 2 پود لول باف گره :متقارن(تركي)-دوپود
فرشهاي افشان و واگيره اي

اندازه فرش:
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح:
رجشمار: 25 الي 35
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
فرشهاي يلمه ( عشايري)

اندازه فرش:
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح:
رجشمار: 30 الي 35
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
يلمه نام نوعي از فرشهاي عشايري است كه توسط گروهي از عشاير قشقايي ساكن در منطقه بروجن به همين نام بافته مي شود و در كل منطقه به همين نام شناخته مي شود . اين نو دستبافته ها داراي كيفيت بافت خوب و زجشمار 30 تا 35 مي باشند كه البته در گذشته به صورت دو پود تمام پشم بافته مي شدند و نقشه آنها به صورت ذهني و منحصر به فرد توسط بافنده بر اساس الگوها و نمادهاي خاصي اجرا مي شده است .. همچنان در برخي مناطق بافته مي شود . بيشتر در ابعاد كوچكتر از 6 متر توليد مس گردد .
نقشه هاي تركيبي و تلفيقي

اندازه فرش:
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح:
رجشمار:
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
برخي از توليدات اين شركت به صورت تلفيقي و تركيب نمونه هاي محلي و سنتي فرشهاي منطق طراحي و توليد مي گردد كه داري سبكي مدرن در قالبهاي سنتي و كهن الگوها مي باشند و در فضاهاي مدرن همنشيني خوبي دارند . در تمامي ابعا استاندارد توليد مي گردد . انواع اين فرشها شامل موارد زير مي باشد : 1 - خشت و ترنج 2- خشت و گل پتو 3- خشت و گلدان و .......
قاليها جديد و طرح غلط

اندازه فرش:
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح:
رجشمار: 25 الي 35
نوع گره: متقارن(تركي)-دوپود
گبه

اندازه فرش:
تعداد خفت در عرض:
تعداد تپ در طول:
کد طرح:
رجشمار:
نوع گره: